Reklamační řád

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad (faktura, prodejka) nebo dodací list. Daňový doklad může sloužít i jako dodací list. Daňový doklad / dodací list může zároveň sloužit i jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

Zákazník ihned informuje (nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží) prodejce VEBO-CZ, spol. s r.o., pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem / dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad / dodací list se sériovými čísly.

Záruční podmínky

Není-li na daňovém dokladu / dodacím listě nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Nárok na uplatnění záruky se vztahuje pouze na vady materiálu a výrobní vady.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na:

• běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě  nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
• mechanické poškození, neodbornou zacházením či obsluhou
• používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
• zboží bylo poškozeno živly
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
• zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.


Prodávající má právo na vyúčtování prokazatelně vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním zboží ve výši od 300,- Kč bez DPH za jeden případ, jestliže:

• zboží je k reklamaci zasláno bez řádně doloženého popisu závady
• reklamace bude posouzena jako neoprávněná (např. při testování se neprojeví závada a zboží bude shledáno funkčním, tj.bez závad)
• bude zjištěno, že závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím

Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace (tj. fyzického převzetí reklamovaného zboží prodávajícím) do jejího vyřízení (převzetí opraveného, vyměněného zboží) – to platí jen v případě oprávněné reklamace.

Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné nebo použité, poskytuje se záruka jen v případech výslovně uvedených.

Reklamace zboží

Za reklamaci zboží je považována reklamace, kdy kupující reklamuje kvalitu dodaného zboží nebo vady na zboží.

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodejce VEBO-CZ, spol. s r.o.. Způsob vhodného doručení zboží na provozovnu je nutné dohodnout s prodejcem.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození (během přepravy) před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Kupující je povinen bezodkladně po zjištění vady nebo nekvality tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a dále je kupující povinen do 14 dnů od oznámení doručit reklamované zboží prodávajícímu. V případě, že nebude dodržena 14 – denní lhůta pro doručení reklamovaného zboží od momentu oznámení prodávajícímu, je reklamace považována jako neuplatněná.

V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit některý z těchto nároků: odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, odstranění vad opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

Jestliže kupující požaduje v rámci reklamace odstranění vad výměnou za jiné zboží nebo odstranění vad opravou či slevu z kupní ceny, je vždy při reklamaci povinen předložit prodávajícímu:

• kompletní zboží v originálním nepoškozeném obalu (pokud je zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, musí být řádně zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu a aby nebyl originální obal znehodnocen etiketami přepravních společností apod. Ideální je např. balení do kartonové krabice, minimálně musí být originální obal chráněn fólií.)
• kompletní dokumentaci, doplňky a příslušenství

Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal záruku.

Práva z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněny (tj. vady reklamovány) nejpozději do konce záruční doby.

Kupující je rovněž oprávněn zaslat zboží na reklamaci prostřednictvím zasilatelských společností, přičemž vždy hradí dopravu zboží k prodávajícímu. Zásilku s reklamací, která bude zatížena dobírkou nebo vyúčtováním dopravného nemusí prodávající převzít.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamace dodávky

Za reklamaci dodávky je považována reklamace, kdy kupující:

• obdržel jiné zboží nebo jiné množství zboží, než které objednal
• neobdržel zboží včas
• zjistil nesrovnalosti v dokladech

Kupující je povinen reklamaci dodávky oznámit bezodkladně prodávajícímu.

V případě chybně vydaného zboží zajistí prodávající po domluvě s kupujícím bezplatnou výměnu tohoto zboží (za předpokladu, že toto zboží nebude poškozeno či použito, a bude zabaleno v originálním nepoškozeném balení) nebo dodání chybějícího zboží a to při splnění podmínky doručení reklamovaného zboží ve lhůtě do 14 dnů.

Při nesplnění těchto podmínek není reklamace považována za řádně uplatněnou. Prodávající je v tomto případě povinen uhradit kupujícímu prokazatelné náklady spojené s výměnou nebo dodáním zboží.

Reklamace zboží poškozeného při přepravě

Potvrzením doručovacího listu přepravní společnosti kupující stvrzuje, že převzal zboží v pořádku.

Řidič přepravní společnosti je povinen počkat u kontroly úplnosti a neporušenosti přebírané zásilky. V případě, že je zásilka poškozena, je řidič povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol. Formulář reklamačního protokolu je řidič povinen vozit s sebou.

Pokud je zásilka poškozena částečně má kupující právo převzít zásilku nebo její část s výhradou, kterou je povinen uvést do doručovacího listu. Zároveň je kupující povinen na místě sepsat s řidičem reklamační protokol.

Kopii reklamačního protokolu je kupující povinen obratem zaslat prodávajícímu na adresu elektronické pošty: vebo@vebo.cz

Pokud je zásilka zcela poškozena je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a obratem informovat prodávajícího.